News Release

Các trường đại học Santiago Canyon College và Santa Ana College mở khoá học giữa mùa trong 4 tuần của tháng Giêng

​(Tin từ Santa Ana)— Trường đại học Santa Ana College và trường đại học Santiago Canyon College sẽ mở khoá học giữa mùa vào tháng Giêng, kéo dài từ ngày 6 tháng Giêng đến ngày 2 tháng Hai năm 2014.  Sinh viên đang học khoá mùa Thu sẽ được ghi danh lấy lớp kể từ thứ Hai ngày 4 tháng 11.  Sinh viên mới hoặc sinh viên mới quay lại học sẽ được ghi danh kể từ ngày 6 tháng 11, và thời hạn ghi danh sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng Giêng năm 2014.

Cả hai trường đại học đều có nhiều lớp khác nhau tập trung vào chương trình giáo dục tổng quát bao gồm Anh văn, toán, khoa học, khoa học xã hội, nhân động học, và một số môn nữa.  Muốn biết thêm chi tiết đầy đủ của từng lớp học, ở trường đại học Santa Ana College (SAC) thì xin ghé vào www.sac.edu/intersession, còn ở trường đại học Santiago Canyon College (SCC) thì xin ghé vào www.sccollege.edu/intersession.

Sinh viên mới phải nộp đơn xin học tại một trong hai trường trên mới được lấy hẹn để ghi danh lấy lớp.  Sinh viên ghi danh học môn Anh văn và toán có thể cần phải thi kiểm tra trình độ.  Muốn biết thêm chi tiết về việc thi kiểm tra trình độ môn Anh văn và toán, ở trường đại học Santa Ana College (SAC) xin gọi số (714) 564-6147 còn ở trường đại học Santiago Canyon College (SCC) xin gọi số (714) 628-4985.

Muốn biết thêm thông tin về khoá học giữa mùa, xin vui lòng gọi cho trường đại học Santiago Canyon College ở số điện thoại (714) 628-4901 hoặc trường đại học Santa Ana College ở số điện thoại (714) 564- 6005.

Vài nét về Khu Học Chánh Đại Học Rancho Santiago
Khu Học chánh Đại học Rancho Santiago (Rancho Santiago Community College District, viết tắt là RSCCD) đặt tôn chỉ là đáp ứng nhu cầu giáo dục của một cộng đồng không ngừng thay đổi và đem lại các chương trình và dịch vụ giáo dục ưu tú.  Trường đại học Santa Ana College và trường đại học Santiago Canyon College là các trường đại học cộng đồng công lập trực thuộc Khu Học chánh Đại học RSCCD, phục vụ cư dân các thành phố Anaheim Hills, phía đông Garden Grove, Irvine, Orange, Santa Ana, Tustin và Villa Park.  Cả hai trường đại học có chương trình giáo dục chuyển tiếp lên đại học bốn năm và chương trình huấn nghệ, có các lớp nâng cao kiến thức cá nhân  hay trình độ chuyên môn, có chương trình huấn luyện được soạn riêng theo yêu cầu của cơ sở kinh doanh hay nhu cầu ngành nghề, và có các chương trình đào tạo y tá, lính chữa lửa và nhân viên thi hành công lực.

# # #

Contact: Judy Iannaccone

Phone: (714) 480-7503

e-mail: